Kolačići nam pomažu u pružanju boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem naše web stranice pristajete na upotrebu kolačića.

Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici možete pronaći mnoge odgovore na vaša pitanja

Kratkovid­nost (Myopia)

Kratkovid­nost (Myopia) je refrakcijska pogreška oka kod koje se zrake svjetlosti lome ispred mrežnice, umjesto na njoj. U kratkovidnom oku postoji nesklad između duljine očne osi i optičke jakosti, bilo da je optička os preduga ili je jakost  optičkog sustava oka prevelika. Kratkovidne osobe jasno vide objekte u neposrednoj blizini, dok su im udaljeni predmeti zamućeni.

Primjećujete li da se naprežete kad gledate u prometne znakove, TV ili sliku koja visi na zidu sobe? Kratkovidnost je genetski nasljedna i najčešće se prvi simptomi javljaju u djetinjstvu ili tinejdžerskim godinama. Kod djece je najlakše primjetiti kada pokazuju izrazito naprezanje pri gledanju ploče u učionici ili čak u predškolskoj dobi, kada sjede preblizu ekranu televizora. Tendencija rasta dioptrije je obično prisutna do 20-te godine, kada se polagano počinje stabilizirati.

Nošen­jem naočala ili kon­tak­t­nih leća s minus diop­tri­jom slika postaje jasna na svim udal­jenos­tima.

Astigmatizam

Astigmatizam je prema definiciji refrakcijska pogreška oka kod koje su u različitim meridijanima prisutne različite optičke jakosti sustava oka. Javlja se uslijed nejednolike zakrivljenosti rožnice ili očne leće u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini, što ima za posljedicu i različite žarišne duljine u tim ravninama. Slika točke promatranog objekta iskrivljena je u oštro ili neoštro viđenu liniju pa se po tom iskrivljenju ova pojava tako i naziva (astigmatizam dolazi od grč. stigma = točka, a-stigma = bez točke).

Kod astigmatizma je čak i kod malih vrijednosti prisutna neoštra slika na svim udaljenostima, te smetnje poput glavobolje, suzenja očiju, fotofobije…Astigmatizam se korigira „cilindričnim“ lećama ili naočalama.

Dalekovid­nost (Hypermetropia)

Dalekovid­nost (Hyper­me­tropia) je refrak­ci­jska anom­al­ija oka gdje je prisutan nesklad između duljine očne jabučice i lomne jakosti optičkog sustava oka. Što znači da je ili duljina očne osi prekratka ili je jakost optičkog sustava nedovoljna (preslaba), tako da se zrake svjet­losti koje dolaze iz beskon­ačnosti sijeku iza mrežnice, tj. iza žute pjege.

Dalekovidne osobe imaju prob­lem izoš­tra­vanja bliskih pred­meta. Ova greška oka kori­gira se nošen­jem naočala ili kon­tak­t­nih leća s plus dioptrijom.

Oču­vanje zdravlja očiju u dig­i­tal­nom svijetu

Dig­i­talni svijet
Istraži­vanja su pokazala da više od trećine odraslih provodi 4 do 6 sati dnevno koris­teći dig­i­talne ure­đaje, dok njih 14% provodi između 10 do 12 sati dnevno.
Posljedice korištenja su neg­a­tivne, dugo­tra­jno korištenje dig­i­tal­nih ure­đaja izaziva zamor očiju. Korišten­jem pri­jenos­nih ručnih ure­đaja kao što su mobiteli ili tableti oči su prisil­jene kon­stantno se refokusir­ati kod pre­baci­vanja između slika, ilus­tracija i tek­sta, često pri velikoj brzini što može dovesti do raznih problema.


Držite dovol­jan razmak
Osig­u­ra­jte dovoljnu udal­jenost između očiju i ekrana.
Za raču­nala i lap­tope najbolje je držati pozi­ciju ekrana na udal­jenosti ispružene ruke. Sred­nja udal­jenost otk­lanja nepotre­ban zamor oka iza­z­van škil­jen­jem ili kon­tinuiranim pom­i­can­jem glave i vrata.

Ručni ure­đaji tre­baju se držati na sig­urnoj udal­jenosti od očiju, odnosno ispod razine očiju. Možda ćete biti u mogućnosti bolje čitati na kraćoj udal­jenosti ali ona može iri­ti­rati oči, iza­z­vati zamor ili bol.


Sman­jenje obljesaka
Pri­lagodite svjetlinu vašeg ekrana.
Promi­jen­ite pozadin­sku boju sa svi­je­tle na tamno sivu.
Očis­tite ekran. Redovito brišite dig­i­talne ekrane kako bi sman­jili odbljesak.
Sman­jite osv­jetl­jenje iznad ekrana i nas­to­jte izb­je­ga­vati otvorene pro­s­tore izn­imne svjetline.
Ne smješ­ta­jte ekran prema pro­zoru ili blizu zav­jesa kako biste izb­jegli reflek­ti­ranje na ekranu.
Fil­teri za sman­je­nje oblje­ska dos­tupni su i rel­a­tivno se jed­nos­tavno mogu postaviti na ekran raču­nala te poveća­jte veličinu fonta.


Razmis­lite o poseb­nim naočalama
Speci­jalne ure­dske leće kreirane za ure­dske poslove ili korištenje raču­nala omogućuju široko i udobno vidno polje na blizu i sred­njim uda­ljenos­tima. Anti-​refleksni slo­jevi omekšavaju obljeske i snažna ure­d­ska ili van­jska osv­jetl­jenja, poboljšavaju kon­trast i relak­sir­aju očne mišiće. Speci­jalni slo­jevi leća neu­tral­iziraju plavo svjetlo koje emi­ti­raju dig­i­talni ekrani i time uzrokuju zamor oka pa čak i pospanost.
Anti-​refleksni slo­jevi su dos­tupni i za diop­tri­jske naočalne leće i za naočalne leće bez dioptrije.

Pres­by­opia ili tzv. staračka dalekovidnost

Presbyopia ili tzv. staračka dalekovidnost je normalno stanje oka, udruženo s život­nom dobi u kojoj opada moć akomodacije. Presbyopija se pojavljuje poslije 40-te godine života. Presbyopno oko na daljinu se ponaša kao i emetropno (pravovidno ili normalno vidno) oko, ali kod predmeta koji se nalaze u blizini, zbog fiziološkog pada moći akomodacije (elastičnosti očne leće), slika ne nastaje na mrežnici, već iza nje.

Taj proces slabljenja akomodacije traje do 60-te godine života, kada će, ukoliko je vid ranije bio "normalan", biti dovoljne naočale +3,0 dioptrije. Takva jačina naočala ostat će, u pravilu, do kraja života, ne dođe li do drugih bolesti starije dobi koje mogu narušiti vidnu oštrinu: siva mrena i staračko propadanje područja žute pjege koje se javljaju kao najčešće bolesti.
Kad nam s vremenom predmeti i na većim udaljenostima postanu nejasni, to se više ne može riješiti standard­nim naočalama za čitanje. Razlog je taj što nam je za svaku udaljenost potrebna različita dioptrija.
Tad za blizinu imamo jedne naočale, za srednju udaljenost (npr.rad za računalom) nam trebaju druge naočale a za daljinu (televizija i vožnja) su nam potrebne naočale s trećom dioptrijskom vrijednosti. Međutim postoje i praktičniji načini riješavanja ovog problema a to su naočalne leće s više dioptrija tzv.multifokalne ili progresivne. One omogućavaju oštar vid na svim udaljenostima bez potrebe za mijenjanjem naočala. Sve je stvar Vaših želja, potreba i sklonosti.

Diop­tri­jske naočale

Pred­stavl­jaju ortope­d­sko poma­galo koje datira s kraja 13. stol­jeća, do danas je ostalo nepoz­nato tko je zaslužan za izum. Također je nepoz­nato da li je izum naočala djelo pojed­inca ili skupine učen­jaka. U okolici Venecije u malom mjestu Muranu koje je pred­stavl­jalo tadašnje središte stak­larstva izrađene su dvije kon­vek­sne leće i dalje su obrublji­vane žel­jeznim, drvenim odnosno prstenom od rogovine.

Tijekom stol­jeća uz prom­jene u oblicima, naočale su se počele izrađi­vati iz jednog dijela a 1797. godine optičar Dud­ley Adams paten­ti­rao je naočale koje su imale mogućnost i indi­vid­u­alnog nam­ješ­tanja leća prema raz­maku zjenica.

Daljnja nas­to­janja učen­jaka kre­tala su se u smjeru fik­sir­anja naočala na glavi bez uporabe ruku. Tako je 1746. godine par­iški optičar Marc Thomin izra­dio naočale koje su imale drške sa završetcima na sli­je­počni­cama. Nakon toga sli­jede naočale sa drškama koje su završavale do ili iza uha. Takav osnovni dizajn je ostao do današn­jih dana.

Danas diop­tri­jski okviri uz stan­dardnu ulogu poma­gala imaju i estet­sku ulogu te su postale neizb­ježan modni detalj. Tijekom vre­mena diop­tri­jski okviri su promi­je­nili bro­jne oblike i mater­i­jale. Danas je osnovna pod­jela diop­tri­jskih okvira prema mater­i­jalu od kojih su izrađene i obliku. Prema vrsti mater­i­jala diop­tri­jske okvire dije­limo na: met­alne i plastične.

Met­alni diop­tri­jski okviri

Met­alni diop­tri­jski okviri izrađeni su od različi­tih kov­ina i slitina. Ovi okviri izrađuju se u svim veliči­nama i za sve nam­jene.
Kvalitetni met­alni diop­tri­jski okviri moraju biti izrađeni od mater­i­jala koji ne izazi­vaju alergije kože. Uz stan­dardne kovine od kojih su izrađeni ovi okviri se u novije vri­jeme izrađuju i od titana. Nave­deni mater­i­jal je prvi put upotre­bljen za diop­tri­jske okvire u Japanu 1982. godine. Odlikuje ga otpornost na koroz­iju i izdržljivost te lakoća mater­i­jala a samim time i udob­nost nošenja naočala.

Gotovo svi met­alni okviri imaju mjesto između dva oku­lara gdje naočale “sjede” na nosu. Tu je riječ o capi­cama. Capice su izrađene od acetata ili silikona i osig­u­ravaju udob­nost nošenja naočala. Pomoću njih se može reg­uli­rati i položaj naočala na nosu.

Naočalne leće

Jednojakosne ili monofokalne
Jednojakosne ili monofokalne su one naočalne leće koje se koriste kao pomagalo za samo jednu udaljenost (npr.blizinu ili daljinu).

Bifokalne naočalne leće
Bifokalne naočalne leće su one koje ispravljaju vid za blizinu i daljinu, ali nema srednje udaljenosti - vidljiv je prelaz na leći i preskok dioptrija prilikom gledanja.

Multifokalne ili progresivne
Multifokalne ili progresivne za razliku od jednojakosnih (jedna dioptrija) i bifokalnih leća (dvije dioptrije) imaju više dioptrija s neprimjetnim prelazom. Glavna prednost progresiva je da se jedne naočale koriste za gledanje na sve udaljenosti.

Unazad desetak godina došlo je do velikog tehnološkog napretka u izradi progresivnih naočal­nih leća. Razlika između progresiva koji su dizajnirani prije desetak i više godina i “novih progresiva” je u tome što “novi” imaju puno šire vidno polje za daljinu, srednju udal­jenost i blizinu, a što je područje za određenu udaljenost šire, odnosno područje nejasnog vida manje to je komfor i oštrina vida veća. Sve to je i povezano s brzinom i jednostavnošću privikavanja.
S obzirom da ovaj tip naočalnih leća u odnosu na one jednojakosne ima smanjeno vidno polje potreban je određen period prilagodbe korisnika. Preporuča se odmah početi nositi vaše nove naočale i nositi ih kontinuirano. Taj proces katkad traje samo nekoliko dana ali kod nekih korisnika i duže prije nego im nove naočale postanu pot­puno ugodne za nošenje.

Plas­tični diop­tri­jski okviri

Plas­tični diop­tri­jski okviri izrađeni su od polimernih mater­i­jala. Izrađuju se za sve diop­tri­jske jakosti, u svim veliči­nama i za sve nam­jene. Plas­tični diop­tri­jski okviri usli­jed veće debljine okvira posebno se pre­poručuju za veće diop­tri­jske jakosti jer širina okvira prikriva veću debljinu naočalne leće.

Usli­jed svoje osjetljivosti na povišenu tem­per­aturu oko­line (odnosi se na sve tipove i vrste naočala neo­visno o mater­i­jalu) potrebno ih je pojačano čuvati od visokih tem­per­atura (ostavl­janje naočala u zatvorenom auto­mo­bilu za ljet­nih mjeseci, saune i sl.) jer dolazi do defor­ma­cije materijala.

Kom­bini­rani diop­tri­jski okviri su okviri koji su izrađeni i od metala i polimernih mater­i­jala. Izrađuju se također za sve diop­tri­jske jakosti, u svim veliči­nama i za sve nam­jene. Najčešće var­i­jante su plas­tični oku­lari a most ili krila naočala met­alni ili gornji dio oku­lara plas­tični a donji dio metalni.

Uredske naočalne leće

Uredske naočalne leće su idealne za sve aktivnosti, ne samo u neposrednoj blizini nego i na većoj udal­jenosti.

Ove naočalne leće su interaktivne naočalne leće. Njima jasno vidite ne samo u neposrednoj blizinu već i na srednjoj udaljenosti. Dok radite na računalu, čitate, kuhate ili radite u uredu, ne morate gledati "preko" okvira, uvijek ste u kontaktu s okolinom.

Uredska leća je puno bolje rješenje za vid na blizu od standardnih naočala iste namjene. Ne morate nositi svoje naočale češće nego obično ali zato:
– imate savršen komfor kada ih trebate
– nemate ograničenja u okruženju u kojem ih koristite
– Vaši pokreti su potpuno prirodni.

Anti-​refleksni sloj

Kod izb­ora novih naočala želite da Vam pružaju jasan vid i udobno nošenje kroz godine koje dolaze. Među­tim, bez obzira kako pažljivo koris­tite svoje naočale, ogre­bo­tine se naprave vrlo lako. Pije­sak, nez­gode, pa čak i obično čišćenje naočal­nih leća može uzroko­vati oštećenja. Zbog toga svaki optičar koji želi najbolje za svog kli­jenta pre­poručuje anti-​refleksni sloj koji sman­juje mogućnost stvaranja ogre­botina na min­i­mum, trenutno i u budućnosti. Budite bez brige uz jasan vid u svim uvjetima.

Vjero­jatno ste i imali pri­like vid­jeti posljedice nošenja naočala bez anti-​refleksnog sloja. Neu­godne reflek­sije odvlače pozornost a za nositelja naočala, one uzrokuju iritacije i zamor očiju.

Anti-​refleksni sloj neu­tral­izira ove reflek­sije i osig­u­rava Vam opušten pogled, savršenu zaštitu i ele­gan­tan izgled.
Anti-​refleksni sloj ima hidro­fobni gornji sloj koji osig­u­rava da kapljice vode imaju min­i­malno pri­an­janje na površini leće. Kao rezul­tat zagaran­ti­ran je opti­malan vid po kiši i kon­den­zaciji. Nadalje, mas­noća ili prl­javština se lagano brišu zah­valju­jući odličnoj otpornosti na prl­javšt­inu te izvrsnim svo­js­tavim za čišćenje.
Čišćenje leća uzrokuje sta­tički elek­tricitet koji se stvara na površini leće i privlači čes­tice prašine iz zraka.
Anti-​refleksni sloj sadrži anti-​statički sloj koji suzbija pri­an­janje prašine na površinu leće, osig­u­rava­jući Vam jasan vid u svim okol­nos­tima. I ono što je naj­važnije, manje prašine znači manje potrebe za čišćenjem.

Blue Con­trol –novi antire­flek­sni sloj za oču­vanje vida u dig­i­tal­nom svijetu

Sve više se sus­rećemo dig­i­tal­nom tehnologi­jom te nam je ona neophodna u izvrša­vanju kako poslovnih tako i sve više osob­nih živ­ot­nih navika. Ure­đaji kojima se danas svakod­nevno koris­timo kao što su pametni tele­foni, tableti, lap­topi, LCD I LED ekrani emi­ti­raju plavo svi­jetlo, poz­natije kao ener­get­sko vidljivo svi­jetlo. Iako je plavo svi­jetlo pri­ro­dan fenomen, prisutno tokom dana i pomaže nam da ostanemo budni, prekom­jerno izla­ganje može imati razne efekte i iza­z­vati zamor oka pa čak i pospanost, zbog pore­mećaja dnevnog i noćnog ritma ili biološkog sata.

U našu ponudu stoga smo uvrstili najnoviji HOYA-​in Blue Con­trol zaštitni antire­flek­sni sloj koji neu­tral­izira umjetno svjetlo i plavo svjetlo emi­ti­rano od strane dig­i­tal­nih ekrana, eli­m­ini­ra­jući time zamor oka. Blue Con­trol održava oči u boljoj kondi­ciji nudeći udob­niji vid i prirodnu per­cep­ciju boja pri korištenju dig­i­tal­nih uređaja..

Dolazi u kom­bi­naciji s HOYA-​inim najtvrđim antire­flek­snim slo­jem Hi-​Vision LongLife koji vam uz sman­jenje odbljeska I povećan kon­trast osigurava:

antirefleksnost

otpornost na grebanje

otpornost na prljavštinu

otpornost na vodene kapljice

anti-​statičnost

i supe­ri­ornu pouz­danost zah­valju­jući pro­cesu adhezije.

Fotoosjetljive naočalne leće

Fotoosjetljive naočalne leće brzo reagiraju na promjene jakosti svjetla te Vam tako osiguravaju savršenu kvalitetu vida pri sunčevoj svjetlosti kao i u sjeni, u zatvorenom kao i na otvorenom prostoru. Brzo se zatamnjuju i posvijetljuju. U zatvorenom prostoru štite od umjetnog svjetla i pogodne su za rad na računalu. Na otvorenom štite od dnevne svjetlosti i štetnih UV zraka.

Otkrijte i vi udobnost, sigurnost i eleganciju fotoosjetljivih naočalnih leća:
– iznimno lagani sintetički materijali
– smanjeno blještanje, ravnomjerno zatamnjenje
– ugodni i moderni smeđi i sivi tonovi
– pouzdana UV — zaštita
– otporne na lomljenje
– čvrste i otporne na ogrebotine
Fotoosjetljive naočalne leće nude 100% zaštitu od UVA i UVB — zraka

Kon­tak­tne leće — općenito

“Nositi kon­tak­tne leće, ili ne?” pitanje je koje si postavl­jaju mnogi poten­ci­jalni koris­nici, a to su sve osobe koje su kratkovidne, dalekovidne ili imaju astigma­ti­zam. Najviše ih uzne­mi­rava strah od nepoz­natog – osjećaj kon­tak­tne leće kao stra­nog tijela. Istina je da u početku osjećate “nešto” u očima, ali s vre­menom oko se adap­tira, a nošenje kon­tak­t­nih leća postaje udobno, baš kao da ih i nema. Kada se leća prvi puta nađe na oku, garan­ti­rano ne izaziva osjećaj bola. Postavl­jaju Vam je stručn­jaci, čijim se vješ­tim i sig­urnim rukama bez straha možete pre­pustiti.

Polarizirane naočalne leće

U našoj ponudi je i nova linija polariziranih naočalnih leća za korekciju vašeg vida. Korak naprijed za kvalitetu vida na otvorenom, za sve nosioce naočala. Uz neophodnu zaštitu od štet­nih UV zraka, ove leće pružaju zaštitu od blještanja uzrokovanog refleksijom sunčevog svjetla od površine.

Prednosti za bolju udobnost i zaštitu od sunca:
– sprječavanje bliještenja
– postojanost boja
– bolji kontrast
– udobnost gledanja
– 100% UVA/​UVB zaštita


Kako nas­taje blještanje? Kada zrake sunčevog svjetla dopru do glatke, horizontalne površine (vode, snijega, leda, mokre površine ceste, vjetrobran­skog stakla itd.) one se reflektiraju u jednom smjeru i stvaraju polarizirano svjetlo koje uzrokuje bliještanje i mijenja našu percepciju oblika, boja i kontrasta.

Tvrde i polutvrde kon­tak­tne leće

Klasične tvrde leće izrađene su od PMMA mater­i­jala koji ne prop­ušta kisik (Dk=0) te su sve manje u upotrebi. Svoje mjesto ustupile su plino­pro­pus­nim (polutvrdim, eng. RGP – Rigid Gas Per­me­able) kon­tak­t­nim lećama. Mater­i­jali polutvrdih leća flek­si­bil­niji su i pro­pus­niji za kisik od mater­i­jala PMMA tvrdih leća. Za raz­liku od mekanih, polutvrde leće oblikom su manje i znatno pokretljivije što omogućuje bolji pro­tok suza i dodatnu opskrbu rožnice kisikom. Ove leće imaju bro­jne pred­nosti za zdravlje vaših očiju i jedini im je nedostatak početna neu­dob­nost tijekom privikavanja.

PRED­NOSTI polutvrdih kon­takn­tih leća:

Dos­tup­nost kisika; mater­i­jali polutvrdih leća prop­uš­taju kisik neopho­dan za zdravlje Vaših očiju. Pristup kisika rožnici dodatno poboljšava izm­jena suza pod ovim lećama zbog nji­hove pokretljivosti usli­jed treptanja.

Odlična vidna ošt­rina; budući da zadržavaju oblik nakon trep­taja, oko ne mora iznova ako­modi­rati. Vidna ošt­rina kod polutvrdih leća pred­stavlja stan­dard u korek­ciji refrak­ci­jskih grešaka oka.

Ispravak astig­ma­tizma i aberacija; stan­dardne plino­pro­pusne kon­tak­tne leće mogu isprav­iti manje nepravil­nosti zakrivl­jenosti rožnice (astigma­ti­zam do tri dioptrije).

Izdržljivost i tra­jnost; ove leće napravl­jene su od mater­i­jala koji se teže lome i grebu. Ovisno o mater­i­jalu mijen­jaju se svakih 1 – 2,5 godine.

Otpornost prema stvaranju naslaga; ovaj tip leća upija manje suza nego mekane leće, te se naku­plja manje pro­tein­skih i drugih naslaga.

Jed­nos­tavnije ruko­vanje; zbog toga što ne mijen­jaju svoj oblik, ruko­vanje je jed­nos­tavnije nego kod mekanih kon­tak­t­nih leća.

Liječenje ker­a­tokonusa; ove leće su ter­apija izb­ora kod keratokonusa.

Zbog razloga nave­denih u pred­hod­nim točkama, polutvrde leće imaju višestruko manju učestalost upala površine oka nego mekane leće zbog čega se sma­traju najz­drav­i­jom vrstom leća.

NEDOSTATAK polutvrdih kon­tak­t­nih leća:

Početna neu­dob­nost; ove leće zahti­je­vaju početni period privika­vanja od 7 do 14 dana.

Meke kon­tak­tne leće

Zbog kratkog raz­doblja privika­vanja i mogućnosti povre­menog nošenja, mekane leće su u današnje vri­jeme vrlo pop­u­laran način korek­cije refrak­ci­jskih greški. Mogu se koris­titi povre­meno i za sportske aktivnosti. Prema učestalosti zam­jene dijele se na stan­dardne godišnje i polugodišnje mekane leće, zatim leće za plani­ranu zam­jenu (trom­je­sečne, mje­sečne i dvot­jedne) te dnevne leće koje se bacaju na kraju dana.

PRED­NOSTI godišn­jih mekanih leća:

Kratko vri­jeme adaptacije; većini paci­je­nata udobne su pri prvom stavl­janju u oko.
Za sportske aktivnosti; budući da su veće od polutvrdih leća, kod naglih pokreta rjeđe ispadnu iz oka.
Dugo­tra­jnost; za raz­liku od mekanih leća za plani­ranu zam­jenu, ove leće mogu se nos­titi god­inu dana. To ih čini ekonom­ski najis­pla­tivi­jim mekanim lećama.
Manje sušenje oka; mater­i­jali ovih leća imaju manji pos­to­tak vode nego leće za plani­ranu zam­jenu, pa su stoga pogod­nije kod blažih oblika pore­mećaja suznog filma.


NEDOSTACI godišn­jih mekanih leća:

Slabija vidna ošt­rina; zbog prom­jene oblika pri trep­tanju vidna ošt­rina je nešto slabija nego kod polutvrdih kon­tak­t­nih leća.
Sušenje oka; iako je ispar­a­vanje vode manje nego kod drugih vrsta mekanih leća, ipak sadrže više vode nego polutvrde kon­tak­tne leće. Samim time veća je mogućnost pojave tegoba vezanih uz pore­mećaje suznog filma.
Zaht­jevnije održa­vanje; pre­poručuju se per­oksidni i drugi sis­temi s jačim antimikrob­nim djelo­van­jem te dodatne enz­imske tablete za spreča­vanje pojave naslaga.
Manja otpornost na van­jske utje­caje; mekane leće osjetljivije su od polutvrdih na mehanička oštećenja i naku­pl­ja­jnje organ­skih naslaga na površini.


PRED­NOSTI leća za plani­ranu zamjenu:

Kratko vri­jeme adaptacije; većini paci­je­nata ove leće udobne su pri prvom stavl­janju u oko. Zbog toga su ide­alne za povre­meno nošenje.
Visoka pro­pus­nost kisika; kroz silikonske hidro­gelne leće za plani­ranu zam­jenu. Ipak, dos­tup­nost kisika izm­jenom suza ispod leća manja je nego kod polutvrdih leća.
Pogodne za sportske aktivnosti; veće su od polutvrdih leća te kod naglih pokreta rjeđe ispadnu iz oka.
Jed­nos­tavnije održa­vanje; budući da se češće mijen­jaju, mogu se koris­titi tzv. “All in One” otopine bez redovi­tog korištenja enz­im­skih tableta.


NEDOSTACI leća za plani­ranu zamjenu:

Slabija vidna ošt­rina; zbog prom­jene oblika pri trep­tanju vidna ošt­rina je nešto slabija nego kod polutvrdih kon­tak­t­nih leća. Stan­dardne mekane leće za plani­ranu izm­jenu ne mogu isprav­iti astigma­ti­zam i aberaci­jske greške. Aberaci­jske greške ipak je moguće isprav­iti novim gen­eraci­jama mekanih leća, dok se astigma­ti­zam ispravlja nešto sku­pljim toričnim mekanim lećama.
Kratko­tra­jnost; mekane leće osjetljivije su na mehaničke traume i naku­pl­ja­jnje organ­skih naslaga na površini. Hidro­gelne leće sklonije su stvaranju pro­tein­skih naslaga, dok su silikonske hidro­gelne leće sklonije stvaranju lipid­nih naslaga.
Teže ruko­vanje; većina ovih leća tanja je i prom­jen­jivi­jeg oblika od godišn­jih mekanih leća.


PRED­NOSTI I NEDOSTACI leća za dnevno nošenje:

Vrlo su slični onima kod mekanih leća za plani­ranu zamjenu. Budući da se na kraju dana ove leće bacaju, sku­plje su od drugih kon­tak­t­nih leća. Ovakav način nošenja je dokazano, nakon polutvrdih kon­tak­t­nih leća, najsig­urniji način nošenja mekanih leća.

Posebne kontaktne leće

KON­TAK­TNE LEĆE ZA PRO­DUŽENO NOŠENJE

Kon­tak­tne leće za pro­duženo nošenje napravl­jene su od mater­i­jala s vrlo visokom pro­pus­nošću kisika. Nose se do 30 dana bez ski­danja. U zapad­nim zeml­jama znača­jan je i porast aplikacije polutvrdih leća odobrenih za pro­duženo nošenje. Danas pos­toje bro­jne mekane i polutvrde leće koje su odobrene za pro­duženo nošenje
Ovaj način nošenja povezan je s povećanim rizikom od opas­nih infek­cija rožnice te se koristi u strogo propisanim sluča­je­vima kod speci­fičnih zaht­jeva posla ili u liječenju nein­fek­tivnih bolesti rožnice.

ORTOK­ER­A­TOLOGIJA ILI NOĆNE LEĆE

Ortok­er­a­tologija je pose­ban način prim­jene polutvrdih leća. Stavl­jaju se na oko prije spa­vanja, a ski­daju ujutro. One formi­raju površinu rožnice te dovode do prom­jene njene zakrivl­jenosti. Rožnica se nakon vađenja leće tijekom više dana vraća na početnu vri­jed­nost. Izn­imno je važna stručnost u njenoj prim­jeni kao i korištenje prov­jerenih i odobrenih sis­tema za ortok­er­a­tologiju. Njega leća je izn­imno važna zbog povišenog rizika od ker­ati­tisa koji je sličan riziku kod kon­tak­t­nih leća za pro­duženo nošenje.

TER­API­JSKE KON­TAK­TNE LEĆE

Ter­api­jske kon­tak­tne leće upotre­bl­javaju se za zaštitu, sman­jenje bolova i brže zac­jelji­vanje rožnice kod mnogih nein­fek­tivnih bolesti. Danas se u liječenju najčešće koriste mekane silikonske hidro­gelne kon­tak­tne leće. One se mogu nositi bez ski­danja tijekom spa­vanja, nar­avno, uz strogi nad­zor oftalmologa.

KON­TAK­TNE LEĆE U BOJI (KOZMETIČKE LEĆE)

Kon­tak­tne leće u boji su mekane leće koje se koriste u estetske svrhe za prom­jenu boje očiju. Najčešće se pro­daju bez diop­tri­jske jakosti, iako danas pos­toji velik izbor leća u boji s diop­tri­jskom jakošću.

Održa­vanje kon­tak­t­nih leća

Naj­važnije je sli­jediti upute ofta­mologa o pravil­nom korištenju i održa­vanju leća i proizvoda za održa­vanje, uključu­jući kuti­jicu za leće. Prob­lemi s kon­tak­t­nim lećama ili proizvodima za održa­vanje mogu dovesti do ozbiljnih oštećenja oka.

Osnovne infor­ma­cije

Visoki stan­dard higi­jene je osnova sig­urnog nošenja leća.
Ne nosite leće dulje nego je propisano.
Čišćenje, ispi­ranje i dez­in­fek­cija su neophodni svaki put kad ski­date i stavl­jate leće.
Ne upotre­bl­java­jte otopinu iz kuti­jice ponovno. Pri svakom ski­danju leća koris­tite svježu otopinu.
Ne koris­tite tekuću vodu za ispi­ranje leća ili kuti­jice za leće.
Ako osjetite prob­lem kao što je crve­nilo, nadražene oči ili zamagljen vid, odmah ski­nite leće i kon­tak­ti­ra­jte ofta­lmologa.
Uvi­jek ima­jte naočale kao zam­jenu, ako morate skinuti leće.

Iako su kon­tak­tne leće Vaš naj­draži način korek­cije vida, naočale su neophodna pot­porna zam­jena svim koris­nicima leća.

Sunčane naočale - kako izabrati

Prilikom izbora sunčanih naočala koje mogu kvalitetno i efikasno blokirati štetno ultraljubičasto zračenje, treba imati na umu nekoliko stvari:

Potražite na naočalama certifikat ili oznaku koja govori o postotku štetnog zračenja koje naočale blokiraju i vrsti UV-​zračenja od kojeg štite oči, npr. “blokira 99% ultraljubičastih zraka” ili “blokira 95% UV-​B i 60% UV-​A”;
Oznake na naočalama koje govore o blokiranju infracrvenih zraka ili plavih zraka nemaju nikakve veze sa zaštitom od UV-​zraka i ne mogu spriječiti oštećenje očiju;

Ako na naočalama naiđete na izraz “polarizirane”, to znači da leće tih sunčanih naočala smanjuju odbljesak sunca od drugih površina, poput odbljeska sunca od površine vode. Takve naočale ne moraju ujedno i štititi od UV-​zračenja, pa je potrebno potražiti i neku drugu oznaku ili certifikat;

Zakrivljene naočale koje se “omataju” oko očiju i u potpunosti pokrivaju oči sa svih strana nude dodatnu zaštitu od UV-​zraka jer štite i od zračenja sa strane;

Provjerite da li su leće naočala kvalitetno izrađene i polirane. To ćete učiniti tako da stavite naočale i jedno oko prekrijete rukom. Sada pogledajte u neku ravnu liniju i polako okrećite glavu s lijeva nadesno, a zatim i odozgo prema dolje. Leća je kvalitetna ako linija u koju gledate u svakom položaju ostane ravna. Ako je linija u bilo kojem položaju iskrivljena, izaberite druge naočale;

Samim izborom naočala sa zatamnjenim lećama niste neophodno izabrali i naočale s UV-​zaštitom. Isto tako, naočale koje imaju sloj koji sliči ogledalu također nisu neophodno i naočale koje štite od ultraljubičastog zračenja. U svakom slučaju potražite oznaku koja dokazuje zaštitno djelovanje naočala.

Iznimno je važno da sunčane naočale imaju filter za ultraljubičaste zrake. Tamne naočale koje ne zadržavaju UV-​A i UV-​B-​zrake mogu samo povećati opasnost zato što se iza njih zjenice šire kako bi se prilagodile smanjenoj količini svjetlosti, izlažući tako oči većoj količini opasnog UV-​zračenja.

Sunčane naočale s dioptrijom

Od sada više nije problem ako imate dioptriju a želite velike sunčane naočale, obratite nam se i izaberite naočale po vašoj želji.

Sunčane naočale - zaštita i ljeti i zimi

Zaštita vaših očiju od sunčevih zraka i ultraljubičastog zračenja danas je neophodna. Zaštititi se možete nošenjem sunčanih naočala ili pak kontaktnih leća koje imaju zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Kvalitetne sunčane naočale garantiraju vam stopostotnu zaštitu od UV-​zraka.

Sunce se zimi nalazi u nižem položaju na nebu u odnosu na položaj tijekom ljeta. To može uzrokovati još veću izloženost štetnim UV-​zrakama, posebice ako vani provodite mnogo vremena ili se bavite nekim sportom.

Zbog refleksivne prirode snijega, prema nekim procjenama čak do 85% sunčevih UV-​zraka biva reflektirano od njegove površine. U vrlo kratkom roku, te UV-​zrake mogu uzrokovati sunčane opekotine na površini oka koje se još nazivaju i snježno sljepilo, a predstavljaju velik problem skijašima i ostalim sportašima na snijegu.

Bez zaštite očiju, refleksija sunčevih zraka može u samo tjedan dana uzrokovati oštećenja na rožnici. Zbog toga sunčane naočale odavno ne nose samo po najžešćem suncu ljeti, već tokom cijele godine.